རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་དྲེག་བཅོས་པའི་ལས་མཐའ།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3706

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

pp. 304-306

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

from སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས།

མཇུག་བྱང་།

rdo rje khyung khra'i las tshogs rjes gnang [2017] (p. 306): མན་ངག་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་གོང་མས་མཛད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་དྲེག་བྱུང་དུས་སུ་དཔལ་གྱི་མིང་ཅན་གྱིས་ས་སྐྱར་བཀོད་པའོ། །བརྒྱུད་པ་ཁྱུང་ཁྲ་དང་མཚུངས་སོ། །རྗེས་གནང་མ་ཐོབ་པ་དང་། འགྲོ་དོན་མེད་པ་ལ་དཔེ་མ་སྟོན་ཅིག །ས་སྐྱ་རྫོང་ཆུང་པའི་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་ཚོགས་འདི་ལ་གསེར་ཆོས་རང་མཛད་པ་ཡིན་གསུངས་ལགས།། །།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

contained in sa skya'i gser chos sogs [ms] (pp. 59-64)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།