ས་སྐྱའི་རྣམ་ཐར་དབང་པོའི་ཉེར་འཚོ།

གསུང་རབ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3716

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

title according to rdzong pa'i bla brgyud rnam thar [ms] (f. 28b6)

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

- sa skya'i gdung rabs mus srad pa_T [ms] (f. 123b)
- སྙན་ངག་འདིའི་ཆ་ཤས་ sa skya'i gdung rabs chen mo [1986] (pp. 53-62) དྲངས།
- དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་སོགས་ཚིགས་རྐང་གཅིག mgon po chos 'byung [1979] (vol. 1, p. 126a4)
- ཚིགས་བཅད་གཅིག ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་། འདི་ཧོར་རྩ་བོད་རྩར་སོང་བའི་སྤྱི་འགྲོ་ཡོད། ཞེས་པར་དྲངས།
- ཚིགས་བཅད་འགའ་ཤས་ zhu chen gsung 'bum [2005] (vol. shrI), བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག དུ་དྲངས།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།