རྫོང་པའི་ཤེར་ཕྱིན་འགྲེལ་པ་བཞུགས༎

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S5094

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

2 vols.

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

title acc. to pe cin bod yig dpe rnying dkar chag [2013] (p. 48); preserved in the library of China Tibetology research center pe cin bod yig dpe rnying dkar chag [2013] (p. 48)

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

  • སྟོད་ཆ: 278 ff.
  • སྨད་ཆ: 296 ff.;

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།