འགྲེལ་པ།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G36
TBRC ID: T132

གསུང་རབ།

ཀ་ལཱ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ལྔའི་ཊཱི་ཀ་དང་མིང་ལེའི་འགྲེལ་པ་ཅི་རིགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཀུན་རིག་རྒྱུན་གཤགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

[ཀུན་རིག་]དབང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་བཤད་འགྲེལ་བཤད། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙེ་ཐང་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ།

8 fascicles

དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ཆུང་ངུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 76-100

ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ {གཉན་ཆེན་པའི༎} (དཔེ་གཟུགས།)

ཉན་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 263-294

རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ་དགོངས་པ་ངེས་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 47-239

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྦ་བརླབས་གཡོ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-165a

ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་འགྲེལ་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 1-36

རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྟོག་པ་གཅིག་པའི་ཌི་ཀྐ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

10 ff.

བརྟག་གཉིས་འགྲེལ་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 22|za, p. 1 - vol. 23|'a, p. 307

དུས་འཁོར་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལེའི་འགྲེལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགྲེལ་བཤད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 17|tsa, pp. 1-292

དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་འགྲེལ་བཤད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 15|ba, pp. 1-333

དུས་འཁོར་དབང་ལེའི་འགྲེལ་བཤད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 16|ma, pp. 1-383

དུས་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགྲེལ་བཤད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 18|tsha, p. 1- vol. 19|dza, p. 190

བདེ་མཆོག་དཀའ་འགྲེལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-137a

ནག་འགྲེལ་གྱི་བཤད་པ།་ (ཁུངས་ཙམ།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་བཟང་པོ།

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་རྒྱུད་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་བྱ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 24|ya, pp. 1-395

དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སཾ་བུཊིའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 04|nga, pp. 1-910

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་ཊཱིཀཱ་ཆེན་མོ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

5 fasciles

སྤྱོད་འཇུག་འགྲེལ་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 08|nya, pp. 18-353

ཕར་ཕྱིན་མཁྱེན་གསུམ་ལེའུའི་འགྲེལ་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 05|ca, pp. 1-350

ཕར་ཕྱིན་ལེའུ་བཞི་པ་མན་གྱི་འགྲེལ་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 06|cha, pp. 1-258

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 564-594

བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་བླ་མའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 10, pp. 1-165

དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་འགྲེལ་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 06|cha, pp. 263-354

སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྤྱི་འགྲེལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 19|dza, pp. 191-203

མིང་ལེ་འགྲེལ་བཤད། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙེ་ཐང་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ།

6 fascicles

རྩོད་པ་བཟློག་པའི་འགྲེལ་པ་སྨྲ་བ་ངན་སེལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 08|nya, pp. 354-386

ཚིག་གཏེར་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

སྙེ་ཐང་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ།

ff. 1a-74b

རྫོང་པའི་ཤེར་ཕྱིན་འགྲེལ་པ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

2 vols.

ལམ་འབྲས་རྣམ་བཤད་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 20|wa, pp. 110-385

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམ་ངག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མན་ངག་གི་མཛོད། (ཁུངས་ཙམ།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. ?

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 451-543

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་(=དཀྲི་)བའི་གཞུང་ཤིང་། བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བྲིས་པ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉགས་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 295-327

ལམ་འབྲས་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, མིག་དམར་ཚེ་བརྟན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vols. 28-30|sha-ha

ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ།

Rajpur: Sakya Centre; 3 vols.

པར་སྐྲུན།