ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D19
TBRC ID: T976

གསུང་རབ།

ཀུན་རིག་ཁོར་ཡུག་གི་ཡིག་སྣ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33a

ཀུན་རིག་གི་དྲིས་ལན་ཉུང་འཐུས་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 66-78

ཀུན་རིག་གི་བཤད་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 48-65

ཀུན་རིག་གི་བཤད་པ་གཞན་ཕན་གསལ་བྱེད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 352-628

ཀུན་རིག་རྒྱུན་གཤགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

[ཀུན་རིག་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་]སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-48b

ཀུན་རིག་དང་ཀྱེ་རྡོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་ཡིག་སྣ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 238-240

ཀུན་རིག་དང་ཀྱེ་རྡོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་ཡིག་སྣ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

[ཀུན་རིག་]དབང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 118-245

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-62b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-50b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 246-301

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-52a

དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སཾ་བུཊིའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 04|nga, pp. 1-910

པར་སྐྲུན།