གོང་དཀར་ལུགས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T188

གསུང་རབ།

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-16a

མཁྱེན་པའི་རྩེ་མོའི་གསན་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།

གངས་དཀར་(=གོང་དཀར) ཆོས་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

གོང་དཀར་ཀུན་སྣང་གྲྭ་ཚང་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ཀུན་མཁྱེན་མངོན་གྱུར་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཆོས་མཛད་བདེ་ལེགས།, དགེ་འདུན་རབ་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-19a

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་སྤྱོད། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ། (ed.) ལ་སོགས།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; 244 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

798 ff.

གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2008; 415 pp.

གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་རིག་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ།

Dehradun, Uttarakhand: Gongkar Tsedrup Lakhang, 2017; 142 pp.

གོང་དཀར་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ལ་བསྟོད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

གྲྭ་ཐང་གི་མཁན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

དགོང་དསྐར་ཆོས་དེ་(=གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ)་ལམ་འབྲས་བཞུགསོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-18a

མགོན་པོད། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

1 vol.

རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་བསྟན་པ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25a

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ། (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012; 154pp.

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-63b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 173-320

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 431-440

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

ff. 1a-7b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

ff. 1a-3b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

ff. 1a-3b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 478-479

ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་རིམ་པས་འབུལ་བའི་ཐོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 38-45

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་ཅི་རིགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. ?

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5b

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 332-339

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-4a

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲིགས་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 441-459

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐཾས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-287a

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 1-424

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསན་ཡིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཞུགས༎ (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 1-443

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྲི་ཤིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་ཕྲིན་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-22a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག [ས་ཆེན་གློག་པར།] (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 444-472

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 51-78

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 2a-15b

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-15a

བསྙེན་པ་བྱེད་པའི་གནད་རྣམས་ཀྱི་དོན་གསལ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རབ་འབྱམས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།

ff. 1a-3a

གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་གླུད་རབས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 346-356

བརྟག་གཉིས་ཀྱི་དྲི་བ་ལ་དཔྱད་པའི་ཡང་ལན་མཁས་པ་དགའ་བའི་གཏམ། (དཔེ་གཟུགས།)

འབྲུག་ཆེན་པདྨ་དཀར་པོ།

ff. 1a-14a

བརྟག་གཉིས་འཆད་པ་རྣམས་ལ་དྲིས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

འབྲུག་ཆེན་པདྨ་དཀར་པོ།

Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1973; vol. 12|na, pp. 523-562

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6b

ཐུའི་གདུང་རབས། (དེབ་གཟུགས།)

དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

[lha sa/]: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrung khang /, 2023; vol. 1, pp. 1-89

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-244b

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 89-474

དུས་འཁོར་གྱི་བསྲུང་འཁོར་དང་མངོན་རྟོགས་ལ་སྔགས་འགྲོལ་སོགས་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རིས་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། ཏུམ་རྔམ། རྐང་གིན། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 394-398

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞེ་དགུ་མའི། ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་རབ་མཆོག་བཞུགས། གོང་དཀར་ལུགས་ལག་ལེན་མ་ཡིན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-9a

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞེ་དགུ་མའི་ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་རབ་མཆོག་བཞུགས། གོང་དཀར་ལུགས་ལག་ལེན་མ་ཡིན། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 486-495

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 252-257

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་ཙམ་རྗེ་བཙུན་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 83-88

[རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་འབུམ།] (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

? vols.

རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་སྐུ་བསྟོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་མ། (དེབ་གཟུགས།)

བདག་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; pp. 67-69

རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་བུ་ཆེན་སློབ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; pp. 72-78

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་དང་། སྨད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 389-390

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སེང་གེའི་ང་རོའི་གསལ་བྱེད་དམ་པའི་གསུང་བརྒྱུན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-29a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སེངྒེའི་ང་རོ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་ལེན། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

10 ff.

རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འགྲོ་བའི་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ནང་འཁོད་པའི་གསུང་རྩོམ་ཐོ་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 425-430

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ། བྲག་ཐོག་ཆོས་རྗེ་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ངོ་མཚར་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ།, སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ།, ...

ff. 1a-23a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 255-350

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-33a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; 477 pp.

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་ཡི་ཕྲེང་བ་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 484-485

དཔལ་ལྡན་རྫོང་པའི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། (དཔེ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; 2 vols.

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མྱེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 303-528

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣་ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣་བར་གྱི་ལྷོ་ཁ་དཔལ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་ཉམས་གསོ་ཞུས་གནང་བའི་ནང་ནས་རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་ཁག་གི་དཀར་ཆག་དྲན་ཐོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12b

ཕྱོགས་བཞིའི་གར་ཆུང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 386-388

བླ་མ་རྒྱལ་བའི་དུས་མཆོད་རིམས་པ་དང། ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་བདག བསྲུང་མ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ཕྲན་ཚེགས་ལ། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདིར། རང་ཅག་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་བཞུགས་རྣམས་ལོང། ཡིད་ཆེས་་་་ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-32a

[བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-37a

བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་དང་མ་ནི་རྣམས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་རེའུ་མིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-13b

ཚོགས་མཆོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན། (དཔེ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-b

མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པའི་བཅའ་ཡིག་བསླབ་པ་ཀུན་ལ་བཏུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3b

མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པའི་བཅའ་ཡིག་བསླབ་པ་ཀུན་ལ་བཏུས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 247-251

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།, བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན། (ed.)

Hongkong: then mā dpe skrun khang /, 2001; 213 pp.

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /) , 2005; 512 pp.

རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་གྱི་གྱེར་དབྱངས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་སྐད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8a

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་བགྲོད་ཚུལ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

5 ff.

ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་བྱིན་བརླབས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-14b

ལམ་འབྲས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བསྐོངས་གོང་དཀར་ལུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 321-331

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དྲི་ལན་བཞུགས་སོ༎ (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 495-506

ལམ་འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; pp. 1-17

ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-16a

ལི་མ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་སྨྲ་འདོད་པའི་ཁ་རྒྱན། (དཔེ་གཟུགས།)

འབྲུག་ཆེན་པདྨ་དཀར་པོ།

Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1973; vol. 01|ka, pp. 293-306

ས་སྐྱ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཆེན་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; 30 vols.

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ངོར་རྫོང་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་གསུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; pp. 589-618

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ངོར་རྫོང་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་གསུང་རབས་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན།

ff. 1a-16a

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

8 ff.

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་གཞུང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་ལས་རྙེད་པ་འཕྲལ་དུ་བཏབ་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

12 ff.

པར་སྐྲུན།