རྫོང་ལུགས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T187

གསུང་རབ།

ཀུན་མཁྱེན་མུ་སྲད་པ་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

སྙགས་ཀྱི་བནྡེ་རི་ཁྲོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ།

ff. 1a-11b

སྐྱེས་མཆོག་ཨ་ནན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མོ་གྷ་དྷྭ་ཛ།

ff. 1a-31a

ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ {གཉན་ཆེན་པའི༎} (དཔེ་གཟུགས།)

ཉན་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 263-294

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 159-168

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམས་(=རྣམ་) ཐཪ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-8a (8 ff.)

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཆོས་མཛད་བདེ་ལེགས།, དགེ་འདུན་རབ་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-19a

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་སྤྱོད། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ། (ed.) ལ་སོགས།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; 244 pp.

གོང་དཀར་བླ་མ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསན་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2008; 415 pp.

གྲུབ་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

དགེ་བཅུ་(=སྒྱི་ཆུ) བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར་དབུ་ཕྱོགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 6-13

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ས་ལམ་ངོ་སྤྲོད་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།, ཨ་ནནྟ་མ་ཏི། ལ་སོགས།, ...

ff. 1a-6b

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ས་ལམ་ངོ་སྤྲོད་མ་བྱོན། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 376-385

ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 146-151

ཆོས་རྗེ་མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ་བའི་ཞུ་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 02|kha, pp. 165-253

ཆོས་རྗེ་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 1-75

ཆོས་རྗེ་གཟུང་པའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 343-354

ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། (ཁུངས་ཙམ།)

རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན།

8 ff.

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 152-158

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གི་དཀར་ཆག (ཁུངས་ཙམ།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

རྗེ་མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

སྙགས་ཀྱི་བནྡེ་རི་ཁྲོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 489-506

རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཨཱ་ནན་ཏ་མ་ཏིས་མཛད་པའི་གསུང་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

?

གཉག་མའི་རྩོད་སྤོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 401-606

རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཟབ་མོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡེ་ཤེས་དཔལ།, བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3a

སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་གི་གསུང་ལན། (དེབ་གཟུགས།)

ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2008; vol. 36, pp. 459-466

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-244b

ཐོབ་ཡིག་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 89-474

དག་ལྡན་རྩོད་སྤོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 185-400

རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 1-5

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨཱ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་གསེར་མཆོག་འོད་ཟེར་དཔལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 192-202

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་དང་། སྨད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 389-390

ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 337-338

རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན་དང་དེ་ཇི་ལྟར་གསུང་པའི་སྡོམ་ཚིག་ངོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། མན་ངག་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ངོས་འཛིན། ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་དྲུག་བཅུའི་རྐང་གྲངས་མུས་སྲད་པ་ཙངས་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས། (དཔེ་གཟུགས།)

ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ།, མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-3b

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གཉིས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 607-668

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞི་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 699-716

རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་རྟོག་པའི་དྲི་མ་འཁྲུལ་(=འཁྲུད་) བྱེད་གསུམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 03|ga, pp. 669-698

རྣམ་བཤད་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་སྨྲའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; vol. 02|kha-03|ga

པུ་སྟི་ཕྲ་མོའི་དཀར་ཆག (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 195-196

[པོད་ཕྲ་མོ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སཾ་བུཊིའི་བཤད་སྦྱར་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 04|nga, pp. 1-910

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་རྗེས་གནང་དང་ལུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 393-396

དཔལ་ལྡན་རྫོང་པའི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། (དཔེ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2016; 2 vols.

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མྱེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 1-302

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ངོར་རྫོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སྲོལ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མྱེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 303-528

དཔལ་ས་སྐྱའི་གསེར་ཆོས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་མེད་གཟའ་མདོས་སོགས་བཞུགས་སྷོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།, ...

[བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ། བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

[བྱམས་པ་ཆོས་རིན་གྱི་གསུང་འབུམ།] (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

3 vols.

[བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས།] (དེབ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 11, pp. 1-9

[བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ཞིག] (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 184-187

[བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག] (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 4-5

བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་ཁ་སྐོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-11b

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 1a-6b

རྫོང་ལུགས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

དཔལ་གསང་བ་སྦྱིན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 579-593

ལམ་དུས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་དང་། མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་གཉིས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-11b

ལམ་འབྲས་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 9b-10b

[ལམ་འབྲས་པོད་ནག] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. ?

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བསྡུས་དོན་སྐལ་བཟང་དགའ་བ་བསྐྱེད་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

ff. 1a-3b

ལམ་འབྲས་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས།, མིག་དམར་ཚེ་བརྟན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vols. 28-30|sha-ha

ལམ་འབྲས་ལམ་སྐོར་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985; vol. 22|zha, pp. 301-309

ལམ་འབྲས་ལམ་བསྐོར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 444-451

ལུ་ཕུའི་ལམ་འབྲས་དཔེ་རྙིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

several volumes

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ལ་སོགས།

ff. 1a-10b

ལོ་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་སོ་ཐར་རྒྱུད་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-1b

ལོ་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་སོ་ཐར་བརྒྱུད་འདེབས། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 1-2

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མུས་སྲད་པས་བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་པའི་ལན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཚངས་པའི་རིགས་སྔགས། (དེབ་གཟུགས།)

ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2010; vol. 18, pp. 12-72

ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། [ལུ་ཕུ་བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

10 vols.

ས་སྐྱ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཆེན་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; 30 vols.

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས། (དེབ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་བཤད་སྒྲུབ། (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012

གསོལ་འདེབས་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཡོད། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 171-183

ཨ་ནནྟ་མ་ཏིའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་དང་ལྷུག་པ་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

མི་གསལ།

པར་སྐྲུན།