གར་འཆམས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T250
TBRC ID: T1166, T1089

གསུང་རབ།

གུར་གར་གྱི་གར?་རྩ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 438-449

གུར་གྱི་མངོན་རྟོགས་དང་། གར་ཡིག་ཀུན་བཟང་རོལ་བ་གཉིས་ལ་སྔགས་འགྲོལ་སོགས་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཐར་གླིང་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གར་འཆམ་གྱི་འཆམ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 399-407

དུས་འཁོར་གྱི་གར་ཡིག་ཅུང་མ་རྫོགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རི་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། གཏུམ་རྔམས། སྐང་ཀིང༌། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3b

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རིས་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། ཏུམ་རྔམ། རྐང་གིན། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 394-398

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམས་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་སེལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 131-142

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ས་ཆོག་རྒྱས་པའི་གར་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 314-318

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམས་ཡིག་གི་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 319-321

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 322-324

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་འཆམ་གྱི་བརྗེད་བྱང་ལུས་འགྱུར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

32 ff.

ཕྱོགས་བཞིའི་གར་ཆུང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 386-388

ལུས་འགྱུར་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

པར་སྐྲུན།