མགོན་པོ་ཞལ་བཞི།

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: D1
TBRC ID: T924

གསུང་རབ།

གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཞལ་བཞི་བཅས་ཀྱི་བསྟོད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 316-318

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25b

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 219-246

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བསྐང་གསོའི་དབྱངས་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: [Gongkar Choede], 1999; ff. 1a-31a

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་པུ་ཏྲ་ལྕམ་སྲིང་བཅས་ཀྱི་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 178-218

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་རྒྱུན་མཁོའི་དཔེ་ཚོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 1999; 63 pp.

མགོན་པོ་སྒྲུབ་དུས་ལས་ཁྲིགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 187-194

མགོན་པོ་གདོང་བཞི་པ་ལ་བསྟོད་པ། བཤགས་པ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3b

མགོན་པོ་གདོང་བཞི་པ་ལ་བསྟོད་པ། བཤགས་པ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 335-339

མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 308-315

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་དང་གུར་ཞལ་གྱི་གཏོར་བསྔོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-29a

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གི་བསྟོད་འབུམ། (ཁུངས་ཙམ།)

བྲག་ནག་པ་ངག་དབང་གྲགས་པ།

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གྱིས་(=གི་) སྐང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-30a

གཉན་མགོན་མདོས་ཆོག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. ?

མཉན་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ཐུགས་དམ་མདོས་[ཀྱི་?] བསྐང་བའི་ཆོ་ག། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

7 ff.

བསྟོད་འབུམ་ཞབས་བཏགས་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་འགྲོ་བའི་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

དཔལ་མགོན་ཆེན་པོ་གདོང་བཞི་པའི་བསྐང་བཤགས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་བྱོན། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 14, pp. 340-364

དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་སྒོ་ནས་སྲིའུ་གསོ་བའི་གདམས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 357-362

དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་མན་ངག་གི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 195-267

དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཞལ་བཞི་པའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས།, གནམ་ཁའུ་པ་དར་མ་སེང་གེ, ...

ff. 1a-68a

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམ་ཡིག་གི་ཞལ་ཤེས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམས་ཡིག་གི་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 319-321

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 322-324

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-35b

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-37b

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 48-91

[དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ཕྲིན་བཅོལ་ཞིག] (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, p. 268

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 361-363

བྲམ་ནག་གི་བསྐོར་གྱི་མངོན་རྟོགས། (ཁུངས་ཙམ།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

བྲམ་ནག་བཤན་པ་ལྔ་བསྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།

Thimphu, Bhutan: National Library of Bhutan, 1984; pp. 259-274

ཙ་ཏུར་མུ་ཁའི་ལས་བཞིའི་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

3 ff.

ཞལ་བཞི་པའི་མན་ངག་དང་ཡི་གེའི་ཐོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 617-620

ཞལ་བཞིའི་ཕྲིན་བཅོལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 338-340

ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་སོགས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་རྗེས་ཆོག་བཅས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 1-27

པར་སྐྲུན།