ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

མིང་གཞན།

  • ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས
  • ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ
  • མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ
  • ཆོས་རྗེ་ཐེག་ཆེན་པ
  • ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཀྲས་པ

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: P67
TBRC ID: P3565

ལོ་དུས།

  • འཁྲུངས་ལོ།: 1349
  • འཁྲུངས་ལོ།: sa mo glang /; 1349
  • འདས་ལོ།: 1425
  • འདས་ལོ།: shing mo sbrul/; 1425

གསུང་རབ།

ཀུན་རིག་ཁོར་ཡུག་གི་ཡིག་སྣ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33a

ཀུན་རིག་རྒྱུན་གཤགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀུན་རིག་དང་ཀྱེ་རྡོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་ཡིག་སྣ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 238-240

ཀུན་རིག་དང་ཀྱེ་རྡོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་ཡིག་སྣ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

[ཀུན་རིག་]དབང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོག་ཡན་ལག་དྲུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་མངོན་རྟོགས་ཚུལ་བཅུ་བཞི། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་རྟེན་ནས་བཤིན་པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལག་ལེན་ཟིན་བྲིས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

མཁའ་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་སྙིང་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཚུལ་གདམ་པ་མན་ངག་རྣམས་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།, ...

ff. 1a-208b

དགེ་བསྙེན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དགེ་བཤེས་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཕེལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་དྲི་ལན། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དགྲ་ནག་གི་ཟིན་བྲིས་ཉེར་མཁོ་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

7 ff.

དགྲ་ནག་གི་ཟིན་བྲིས་ཉེར་མཁོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 193-216

མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-15b

མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 391-403

རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

སྒྲུབ་པ་པོ་སེང་གེ་བཟང་པོའི་དྲི་ལན་སྙིང་གི་ནོར་བུ་རྟོགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

སྒྲོལ་མ་སེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་རྒྱ་མཚོ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 241-268

མཆོད་གཏོར་བསྟོད་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་ཚེའི་རིག་པ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དག་ལྡན་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་པོ་བསྟོད། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་གི་ཡིག་ལན། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙཱ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བིཪྺ་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 358-362

ཉི་དབྱངས་འདིར་སྣང་ཞེན་པ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

1 f.

ཏའི་མིང་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་གདམས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-20a

ཏའི་མིང་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 385-422

རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྟོགས་ལྡན་བསོད་ནམས་དཔལ་ལ་སྤྲིང་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

སྟག་ལུང་པ་གཞོན་བློ་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བརྟག་གཉིས་ལེའུ་གསུམ་པ་ནས་གསུངས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཐམ་ཕུད། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསན་ཡིག་ངོ་བཤུས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-88b

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 1-167

དམ་ཅན་པུ་ཏྲའི་མཆོད་གཏོར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 405-406

དམ་ཅན་པུ་ཏྲའི་མཆོད་གཏོར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

[དུས་འཁོར་གྱི་]ས་ཆོག་གི་ཟུར་འདེབས་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

[དུས་འཁོར་]མཆོད་ཕྲེང་། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དུས་འཁོར་ནས་གསུང་བའི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ཟུང་འཇུག་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

7 ff.

དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ཟུང་འཇུག་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 331-338

དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་གི་ཟུར་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དྲིས་ལན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གདན་ས་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིང་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བདག་བྱིན་གྱིས་བརློབ་པའི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་དྲི་ལན་ཉི་འོད་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་ཐོ་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་བུམ་པ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་རྣམ་པར་རོལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་སོགས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཟུང་འཇུག་རབ་གསལ་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྒྲོན་མའི་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 192-237

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

[ནག་པོ་རྔམས་པའི་ཞེས་སོགས།] (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, p. 404

ནང་གི་མོལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ནང་གི་མོལ་བ་བསྔོ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ནེ་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ནེ་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བའི་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

7 ff.

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དཀྱིལ་དང་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

2 ff.

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དཀྱིལ་དང་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 482-495

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དག་ལྡན་སྙེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-133b

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་བཤད་དག་ལྡན་སྙེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-241a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་བཤད་དག་ལྡན་སྙེ་མ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 6-384

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-39a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 425-481

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 217-270

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-31a

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དལ་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33b

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-8b

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 271-284

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2007; vol. 04|nga, pp. 679-696

དཔལ་རྟག་པ་གཉིས་པའི་ཊི་ཀ་དག་ལྡན་སྙེ་མའི་ཟུར་འདེབས་དཀའ་འགྲེལ་སྙེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-20a

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་ཊཱིཀྐ་དག་ལྡན་སྙེ་མའི་ཟུར་འདེབས་དཀའ་འགྲེལ་སྙེ་མ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 385-424

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐོ་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

5 ff.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐོ་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 323-330

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་རབ་གསལ་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་རབ་གསལ་སྙིང་པོའོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 285-322

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་མཆོག་རབ་གསལ་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

32 ff.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་མཆོག་རབ་གསལ་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 331-390

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ནག་པོ་རྔམས་པའི་གཟུགས་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 26a-27b

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 1-55

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 288-330

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་རྩི་རོལ་མཚོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

15 ff.

དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གདོང་དྲུག་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

8 ff.

དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གདོང་དྲུག་རྣམ་རོལ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 179-192

དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

སྤྲོས་མེད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

སྤྲོས་མེད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 269-273

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཕྱིའི་མོལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བིརྭ་པའི་བསྲུང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བོད་འབངས་སྤྱི་ལ་སྤྲིན་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བླ་མ་ཐང་ཤིང་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་དྲི་ལན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དབང་བཞི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།, སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, ...

ff. 1a-20b

མོལ་བ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 339-347

དམར་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཟིན་བྲིས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

khreng tu'u/: si khron mi rigs dpe skrun khang /, 2009; vol. 88, pp. 7-219 (122 ff.)

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་ཟུང་འཇུག་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཞལ་བྱང་བརླག་པའི་གསན་ཡིག་ཅིག (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 348-357

འོད་གསལ་འཆར་བའི་བྱིན་བརླབ་བདེ་གསལ་སྙིང་པོ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 04, pp. 1-5

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 9b-10b

ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་བཤད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 82-178

ཤིན་དུ་སྤྲོས་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 203a-251a

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ཞལ་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པར་རོལ་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་སྙིང་པོ་གསལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཟུར་འདེབས་འཁྲུལ་པ་འཇོམས་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཟུར་འདེབས་འཁྲུལ་པ་འཇོམས་བྱེད་དང་མིང་དོན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 274-287

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་མཐོང་བས་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤེད་དམར་གཉིས་པ་དགྲ་ནག་གདོང་དྲུག་གི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གཤེད་དམར་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 03, pp. 56-81

གཤེད་དམར་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 255a-272a

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 363-384

སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྨོན་ལམ་ལས་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

སོ་སོ་ཕྲེང་མ་ལྷ་མོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གསང་འདུས་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་མཐོང་བས་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

8 ff.

བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་གསོལ་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཨཱ་ཙཱརྱ་ཤྲཱི་བཛྲ་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་བསྲུང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

པར་སྐྲུན།