སྐྱེས་བུ། (193)

སངས་རྒྱས་བཟང་པོ།

~ mid-14th cent.

སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར།

~ 16th cent.

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཚན་དཀོན་མཆོག

~ 15th cent.

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག

✶ 1383/85 ✝ ca. 1470s

སོ་གནམ་ལྕགས་དཔའ་བོ།

སྲིན་བུ་རི་པ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ།

~ 17th cent.

སློབ་དཔོན་མཁྱེན་རབ་རྣམ་རྒྱལ།

~ early 16th cent.

སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཆོས་མཆོག

~ 15th cent.

གསང་སྔགས་མཁར་མཁན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་རིན་ཆེན།

~ 20th cent.

གསང་སྔགས་མཁར་བ་ཚེ་འཕེལ།

~ 17th cent.

གསང་ཕུ་བ་ཆོས་གྲགས།

~ early 16th cent.

བསམ་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

~ 17th/18th cent.

བསམ་ཡས་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན།

~ 14th cent.

བསོད་ནམས་རིག་འཛིན།

~ 15th cent.

ལྷ་དབང་ཕྲིན་ལས།

~ early 16th cent.

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

✶ chu pho byi/; 1372 ✝ shing pho khyi/; 1454

ཨ་མོ་གྷ་དྷྭ་ཛ།

ཨ་མྱེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

✶ 1597 ✝ 1659