སྐྱེས་བུ། (193)

རྣལ་འབྱོར་པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ།

~ 15th cent.

སྣུབས་བན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།

པཎ་གྲུབ་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས།

✶ shing mo yos; 1495 ✝ shing pho byi; 1564

པཎ་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ།

~ 16th cent.

པཎ་ཆེན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ།

✶ 1432/1433 ✝ 1504

པཎ་ཆེན་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས།

~ fl. 15th cent.

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

✶ 1333 ✝ yos lo; 1399

དཔལ་འབྱོར་གླིང་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

~ fl. 17th cent.

དཔལ་གསང་བ་སྦྱིན།

དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

~ early 16th cent.

དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།

~ fl. 2nd half of 15th cent.

སྤྱང་ལུང་པ་གཞོན་ནུ་ཆོས་གྲུབ།

~ early 16th cent.

སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ།

~ 16th cent.

ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།

✶ 1878 ✝ 1941

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

✶ 1235 ✝ 1280

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

~ mid-1300s

བོ་དོང་དགེ་ལེགས་བཟང་པོ།

✶ sa mo glang /; 1349 ✝ 1409

བྱང་ཆུབ་རྩེ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

~ fl. 17th cent.

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་འབྱུང་གནས།

~ mid-17th cent.

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས།

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ།

བྱམས་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ།

✶ lcags pho 'brug; 1400 ✝ shing lug; 1475

བྱམས་པ་དགེ་བའི་དབང་པོ།

~ 17th cent.

བྱམས་པ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།

~ 19th cent.

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

✶ 1420/21 ✝ 1493?