འཆམ་ཡིག

མིང་གཞན།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G80
TBRC ID: T1166

གསུང་རབ།

གུར་གར་གི་གར་རྩ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8b

ཐར་གླིང་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གར་འཆམ་གྱི་འཆམ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 399-407

དུས་འཁོར་གྱི་གར་ཡིག་ཅུང་མ་རྫོགས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རི་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། གཏུམ་རྔམས། སྐང་ཀིང༌། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3b

འདིའི་ནང་དུ། རྔ་འཆམས། འཆམས་གསར། འབྲུབ་འཆམས། རིས་སྡུས། བགེགས་སྐྲོད། ཚོགས་ལེན། ཏུམ་རྔམ། རྐང་གིན། ཉེར་བརྒྱད་གདབ་ཁ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 394-398

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམ་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་འཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-9b

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ས་ཆོག་གི་འཆམས་ཡིག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པ་གྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བློ་རྨོངས་མུན་པ་སེལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 131-142

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ས་ཆོག་རྒྱས་པའི་གར་ཡིག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་རྗེའི་གླུ?་གར་གྱི་བཤད་པ་ཀུན་བཟངས་རོལ་པའི་དཔུང་གཉེན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-29b

རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་གྱི་བཤད་པ་ཀུན་བཟངས་རོལ་པའི་དཔུང་གཉེན་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-30a

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-6a

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-4a

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3b

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3b

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 314-318

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམ་ཡིག་གི་ཞལ་ཤེས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམས་ཡིག་གི་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 319-321

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 322-324

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་(=སྟངས) སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 28-42

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-11b

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

2? ff.

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་འཆམ་གྱི་བརྗེད་བྱང་ལུས་འགྱུར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

32 ff.

ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་བརྗེད་བྱང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

ff. 1a-46a

ཕྱོགས་བཞིའི་གར་ཆུང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 386-388

ལུས་འགྱུར་སྣང་བ། (ཁུངས་ཙམ།)

མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

པར་སྐྲུན།