ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་ཀོང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉི་ཟླ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྦྱར་བ་བཞུགས།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017.
sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3023

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 25, pp. 79-80

དཔེ་གཞི།

དེབ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།