གདམས་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T236
TBRC ID: T613

གསུང་རབ།

བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་བཞེངས་པའི་མན་ངག་ཉུང་གསལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

30 ff.

བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་བཞེངས་པའི་མན་ངག་ཉུང་གསལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 511-569

ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ {གཉན་ཆེན་པའི༎} (དཔེ་གཟུགས།)

ཉན་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 263-294

[ཁྲིད་ཀྱི་ལུང་སྦྱོར་གསལ་བྱེད།] (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 278-283

གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་རིག་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ།

Dehradun, Uttarakhand: Gongkar Tsedrup Lakhang, 2017; 142 pp.

རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 301-317

སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་མངོན་རྟོགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་དང་། རྗེས་གནང་ཚེ་ཁྲིད་ལུང་དང་བཅས་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 29-32

ཆོས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་ཀོང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉི་ཟླ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྦྱར་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 79-80

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 241-268

འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་ཚེའི་རིག་པ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཆོས་སྐོར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པ་མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་སྔགས་འཆང་གཟུགས་ཀྱི་དཔལ་བས་བསྒྲིགས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

? [skye rgu/]: 2006; vol. 01|om, pp. 311-357

རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བིཪྺ་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 358-362

ཏའི་མིང་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 385-422

རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཟབ་མོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡེ་ཤེས་དཔལ།, བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3a

གདམས་པ་དང་ཞུས་ལན་གྱི་སྐོར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 84-110

གདམས་པའི་སྐོར། (དེབ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 12, pp. 19-28

རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་དགེ་ཆུ་བ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་འཆད་ལུགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མཁྱེན་བརྩེ་ཚེ་དབང་ཀུན་མཁྱེན།, ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, ...

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 371-397

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་རྒྱུད་དོན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་མ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 254-423

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 439-441

དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་མན་ངག་གི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 195-267

དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཞལ་བཞི་པའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས།, གནམ་ཁའུ་པ་དར་མ་སེང་གེ, ...

ff. 1a-68a

དཔལ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་རིམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ད་ལྟའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བྲིས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 33-45

དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་ལ་གདམས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 6-42

མན་ངག་གསལ་བྱེད། (ཁུངས་ཙམ།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 02, pp. 348-357

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་ཟིན་བྲིས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 408-417

ལམ་འབྲས་རྣམ་བཤད་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 20|wa, pp. 110-385

[ལམ་འབྲས་པོད་ནག] (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. ?

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehradun: Tegchog Samten Ling, 2012; 114 pp.

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1983; vol. 16|ma, pp. 451-543

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་པའི་དོན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-57a

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ལ་སོགས།

ff. 1a-10b

[གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 5a-68a

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 15, pp. 200-346

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-49b

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་གདམས་གགས་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 06, pp. 484-536

པར་སྐྲུན།