གསུང་རབ། (1054)

ཁྲོ་བོ་རིག་ཚིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 17|tsa, pp. 329-334

མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཉམ་མེད་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས། (ཁུངས་ཙམ།)

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས།

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཀུན་ཁྱབ་སྙན་པའི་བ་དན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2015; ff. 1a-169b

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བྱམས་གླིང་པ་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་ངག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

མཁན་ཆེན་བྱང་བརྩོན་པའི་ངོར་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་དབང་ཆོག (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་བའི་དྲི་ལན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 111-116

མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཐིག་རྩའི་བརྗེད་ཐོ་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 154-155

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་གུར་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 26, pp. 428-493

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-39a

མཁའ་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 159-168

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམས་(=རྣམ་) ཐཪ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-8a (8 ff.)

མཁྱེན་རབ་རྩེ་པ་ལ་སྤྲོད། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 10f.

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་སྙིང་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

འཁོར་ལོའི་ཐིག་རྩ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, p. 117

འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-155a

འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 10, pp. 166-478

གགས་སེལ་གྱི་ཡི་གེ་བཞིའི་གསལ་བྱེད་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 329-400

གགས་སེལ་གྱི་ལམ་གྱི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 307-308

གངས་དཀར་(=གོང་དཀར) ཆོས་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

གུ་རུ་ཡོ་ག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

དྷྭ་ཛ་བྷ་དྲ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 517-520

གུ་རུ་ཡོ་ག་དེ་བ་ག་ན་པཱུ་ཛ་༔ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-9a

གུ་རུ་ཡོ་ག་དེ་བ་ག་ན་པཱུ་ཛ་ཏཏྚོ་གྷོ་ཥ་ཝརྞ་ཨཱ་དར་ཤ་ཏི་སྨ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-7a

གུ་ཤྲིའི་ཆོས་འཁོར་བསྟན་རྩིས་སོགས་ཚན་པ་ཉེར་གསུམ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 02|kha, pp. 1-105

གུར་གར་གི་གར་རྩ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8b