གསུང་རབ། (1054)

གུར་གར་གྱི་གར?་རྩ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 438-449

གུར་གྱི་མགོན་པོའི་མན་ངག་དང་ཡི་གེའི་ཐོ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 590-599

གུར་གྱི་མངོན་རྟོགས་དང་། གར་ཡིག་ཀུན་བཟང་རོལ་བ་གཉིས་ལ་སྔགས་འགྲོལ་སོགས་གསུང་མཆན་ཞིབ་པ། (མཚན་བྱང་གཙོ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཚུལ་གདམ་པ་མན་ངག་རྣམས་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན།, འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།, ...

ff. 1a-208b

གུར་མགོན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་མགོན་པོ་རྣམ་རོལ་ལ་གསུང་མཆན། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 140-171

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-18a

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-21a

གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

ཆོས་རྗེ་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 378-385

གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཞལ་བཞི་བཅས་ཀྱི་བསྟོད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 316-318

[གུར་རྒྱན་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད] (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 159-189

གུར་རྒྱན་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 318-323

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25b

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 219-246

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བསྐང་གསོའི་དབྱངས་ཡིག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

Dehradun: [Gongkar Choede], 1999; ff. 1a-31a

གུར་ཞལ་ལྷ་མོ་པུ་ཏྲ་ལྕམ་སྲིང་བཅས་ཀྱི་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 178-218

གུར་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

གུར་རིགས་བསྡུས་མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 259-285

གེགས་སེལ་བརྡ་གྲོལ་ཆེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, མི་གསལ།

ff. 1a-8b

གོང་དཀར་ཀུན་སྣང་གྲྭ་ཚང་རྒྱས་པའི་བདེན་ཚིག་ཀུན་མཁྱེན་མངོན་གྱུར་མ། (ཁུངས་ཙམ།)

བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས།

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཆོས་མཛད་བདེ་ལེགས།, དགེ་འདུན་རབ་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-19a

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་རྒྱུན་མཁོའི་དཔེ་ཚོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གུ་རུ་བླ་མ།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 1999; 63 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་སྤྱོད། (དེབ་གཟུགས།)

བློ་གསལ་དོན་གྲུབ། (ed.) ལ་སོགས།

Dehradun: Gongkar Choede Monastery, 2009; 244 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་ཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-211a

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang / , 2013; pp. 1-157