གསུང་རབ། (1054)

ཀླུ་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞུས་ལན་ཡོད། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 1-3

དཀར་ཆག་ཐུབ་བསྟན་མི་མཇེད་མ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 269-270

དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ཆུང་ངུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 76-100

དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་ཟུར་འདེབས་རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 223-252

དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བསྲེས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 285-292

དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིའི་བཤད་པ་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 419-443

བཀའ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ལེའུ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 202-212

བཀའ་བཅུ་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བའི་དྲི་ལན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 143-155

བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་དབང་ཆོག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གཅིག་བཞུགས་ལགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 16, pp. 114-186

སྐང་མདོས་གཉིས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་རིམ་པ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པ་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-31b

སྐབས་གསུམ་པའོ། །རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལོག་པར་སྨྲ་བའི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ལས། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བ་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་པར་གྲགས་པའི་རྩོད་པ་སྤོང་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 434-500

སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཚད། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 79-83

[སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

f. 1a

སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས།

ff. 1a-17a

སྐྱེས་མཆོག་ཨ་ནན་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་མོ་གྷ་དྷྭ་ཛ།

ff. 1a-31a

བསྐང་གསོ་ནག་པོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ས་བཅད་བོ་དོང་དགེ་བཟངས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

བོ་དོང་དགེ་ལེགས་བཟང་པོ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 390-392

བསྐང་གསོའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་གསུང་བརྒྱུན་ཉམས་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀླུ་དབང་གླིང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པོ།, བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ།

ff. 1a-19b (+1)

བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་བཞེངས་པའི་མན་ངག་ཉུང་གསལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

30 ff.

བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་བཞེངས་པའི་མན་ངག་ཉུང་གསལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 511-569

བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

རྗེ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 17, pp. 270-282

ཁོར་ཡུག་གི་རྡོ་བརྐོས་ལ་བཀོད་པའི་ལམ་འབྲས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་། (ཁུངས་ཙམ།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 309-313

ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་གཤེད་སྐོར་ཟབ་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 292-293

ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ༎ ་་་{གཉན་ཆེན་པའི༎} (དཔེ་གཟུགས།)

ཉན་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ།

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008; vol. 43|ngi, pp. 263-294

[ཁྲིད་ཀྱི་ལུང་སྦྱོར་གསལ་བྱེད།] (དེབ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 278-283