དཔེ་རྙིང་དཀོན་རིགས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: T131

གསུང་རབ།

ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྗེད་བྱང་གི་ཆོག་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4b

ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33a

[ཀུན་རིག་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་]སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-48b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-62b

ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-50b

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་རབ་གསལ་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-16a

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་བདག་འཇུག་དཔལ་འབྱུང་བཞུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།, བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-17a

[སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

f. 1a

སྐྱབས་ཐུགས་རྗེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས།

ff. 1a-17a

མཁའ་འགྲོ་ལྔ་རིགས་བསྡུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཚིག་དོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-39a

མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམས་(=རྣམ་) ཐཪ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-8a (8 ff.)

འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-155a

གུ་རུ་ཡོ་ག་དེ་བ་ག་ན་པཱུ་ཛ་༔ (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-9a

གུ་རུ་ཡོ་ག་དེ་བ་ག་ན་པཱུ་ཛ་ཏཏྚོ་གྷོ་ཥ་ཝརྞ་ཨཱ་དར་ཤ་ཏི་སྨ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-7a

གུར་གར་གི་གར་རྩ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-8b

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-18a

གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-21a

གུར་ཞལ་པུ་ཏྲ་གསུམ་གྱི་བཟློག་མདོས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25b

གེགས་སེལ་བརྡ་གྲོལ་ཆེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, མི་གསལ།

ff. 1a-8b

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལོགས་བྲིས་དཔག་བསམ་ཁྲི་ཤིང་གི་ཞལ་བྱང་རྗེ་ཡངས་པ་ཅན་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-211a

གྲུབ་ཆེན་བཅུ་དང་ཕྲ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས། (དཔེ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, མི་གསལ།

ff. 1a-6b

དགུ་མཐའ་ཆ་ཕྲན་དང་། ཆ། ཕུ?། སྤོར། ཡོར?། སྐར། དབུས་འབུན་བཅས་དང་། དག་པར་བྱེད་པ་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-17b

མགོན་པོ་གདོང་བཞི་པ་ལ་བསྟོད་པ། བཤགས་པ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3b

མགོན་པོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-15b

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མཆོག (=ཆོག) (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-14a

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཀླགས་པས་དོན་གྲུབ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5b

[སྒྲོལ་དཀར་གྱི་བྱིན་སྲེག་བྱ་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-14a

མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-95a

རྔ་བརྡུང་ཚུལ་སྐོར། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-2b

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ས་ལམ་ངོ་སྤྲོད་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།, ཨ་ནནྟ་མ་ཏི། ལ་སོགས།, ...

ff. 1a-6b

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་བཅུད། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-27b

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྦ་བརླབས་གཡོ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-165a

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་དང་གུར་ཞལ་གྱི་གཏོར་བསྔོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-29a

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོའི་བདག་འཇུག་སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-29a

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

ff. 1a-3b

ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

ff. 1a-3b

ཆོས་སྐྱོང་གོང་འོག་གྱིས་(=གི་) སྐང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-30a

ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཞིས་ཁ་ན་བཞུགས་དུས་གནང་བའི་སྙན་ངག (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-2b

འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་ལྷན་ཐབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-27a

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3b

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གཞོན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-4a

རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཨཱ་ནན་ཏ་མ་ཏིས་མཛད་པའི་གསུང་འབུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

?

གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་གླུད་རབས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཟབ་མོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཡེ་ཤེས་དཔལ།, བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-3a

བསྟན་སྐྱོང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12b

ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་བསྡུས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཁྱེར་བདེ་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།

ff. 1a-13a

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསན་ཡིག་ངོ་བཤུས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-88b

དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཝ་གིནྡྲ།

ff. 1a-19b

བདེ་མཆོག་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་གསལ་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-12b

བདེ་མཆོག་དཀའ་འགྲེལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-137a

བདེ་མཆོག་ལོ་ཧི་པའི་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་ཚུལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-9a

རྡོ་རྗེ་གུར་རིགས་བསྡུས་པ། མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་བསྒྲུབ་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-15b

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞེ་དགུ་མའི། ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་རབ་མཆོག་བཞུགས། གོང་དཀར་ལུགས་ལག་ལེན་མ་ཡིན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-9a

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་པོ་ཁ་གསལ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་ཕྱག་ལེན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སེངྒེའི་ང་རོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་གྱི་བཤད་པ་ཀུན་བཟངས་རོལ་པའི་དཔུང་གཉེན་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-29b

རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་གྱི་བཤད་པ་ཀུན་བཟངས་རོལ་པའི་དཔུང་གཉེན་བཞུགས (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-30a

རྡོར་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་གི་སྡོམ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

ff. 1a-4b

སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་གནས་གྱུར་ངོ་བོ་གཅིག་ཚུལ་སྐུ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་བྱེད་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྦ་རླབས་གཡོ་བོ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-110a

གནོད་སྦྱིན་ཙེའུ་དམར་པོའི་གཏོར་བསྔོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན་དང་དེ་ཇི་ལྟར་གསུང་པའི་སྡོམ་ཚིག་ངོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། མན་ངག་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ངོས་འཛིན། ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་དྲུག་བཅུའི་རྐང་གྲངས་མུས་སྲད་པ་ཙངས་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས། (དཔེ་གཟུགས།)

ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ།, མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-3b

རྣམ་སྲས་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5a

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-6a

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-4a

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3b

པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3b

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བླང་བའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་རབ་གསལ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-33a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལེགས་པར་བཤད་པ ། ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-198a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མེ་ཤེལ་ཕྲེང་བ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ་བཞུགསོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-8a

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 3a-35b

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་ལེན་པའི་མན་ངག་དྲི་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-8b

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དག་ལྡན་སྙེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-133b

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་བཤད་དག་ལྡན་སྙེ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-241a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-39a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་རབ་གསལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགསྷོ།། (དཔེ་གཟུགས།)

བྲག་ཐོག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

ff. 1a-21a

དཔལ་ཀྱེའི་རྡོར་དལ་དུ་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་བསྐུར་བའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད། དཀའ་འགྲེལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-54a

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-31a

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དལ་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་མཆོག་རྣམ་པར་རོལ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-33b

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 1a-8b

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-28b

དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཞལ་བཞི་པའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས།, གནམ་ཁའུ་པ་དར་མ་སེང་གེ, ...

ff. 1a-68a

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འཆམ་ཡིག་གི་ཞལ་ཤེས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-35b

དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-37b

དཔལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་དབང་ལམ་དུ་བྱ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་བླང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-8b

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཉིན་གཉིས་པའི་ས་ཆོག་གི་སྟང་སྟབས་རྒྱས་པའི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-3a

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ས་ཆོག་གི་བཏང་སྟབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ། ལ་སོགས།

ff. 1a-11b

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 72a-82a

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དོན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 51a-71b

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཕྱག་ལེན་ཟུར་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-7b

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་དང་བཅས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མེ་ཏྲེ་ཀརྨ་གུ་ཎ།

ff. 1a-7a

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད་བདུད་རྩིའི་འོད་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་བ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།

ff. 2a-19b

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླགས་པས་དོན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།, བསམ་གཏན་བཟང་པོ།

ff. 1a-41a

དཔལ་ལྡན་ཆེན་པོ་གདོང་བཞི་པའི་བསྐང་བཤགས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-15b

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ནག་པོ་རྔམས་པའི་གཟུགས་ཅན། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 26a-27b

དཔལ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 7a-12a

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5b

དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་བསྟེན་ནས་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-5b

སྤྱན་འདྲེན་ས་དབྱངས་བརྡོ་རྗེ་གདན་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

ཕུར་བུའི་ཟིན་བྲིས་ཕྱག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་སྒྲུབ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10b

ཕུར་བཟློག་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཟུང་ཟད་ནག་འགྲོས་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12a

ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་བརྗེད་བྱང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།, མཆོད་དཔོན་ཤེས་རབ་སྣང་བ།

ff. 1a-46a

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 9a-17a

བྱ་སྤྱོད་རིག་གསུམ་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-10a

[བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་འབུམ། བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བའི་ཁ་སྐོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-11b

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-5a

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་བཞི་གདན་ཐོག་གཅིག་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-2b

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཚར་གསུམ་ཁུག་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ལ་སོགས།

ff. 1a-5b

བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10a

བྷེ་རའི་ཐིག་རྩ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

f. 13a

དབང་གོང་མ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-14b

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 1a-6b

དབང་བཞི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།, སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།, ...

ff. 1a-20b

མུས་སྲས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་པའི་དཔལ་ས?་སྐྱའི?་གདུངས་རབས་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ།། ཧེ །། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-74a (74 ff.)

སྨན་བླའི་ཆོ་གའི་ཐོ་སྒྲིགས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-2b

རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤོང་གི་ངག་འདོན་དྲིལ་བ་ཐོགས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་བཞུགས་ཡོད་ལགས་ཤིང་། ཡི་གེ་འཕྱི་མོར་བྲིས་པས་མ་ལེགས་ན་ཁྲེལ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་ཞུ་ཞུ་ལགས། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-9a

རྩ་བའི་ལྟུང་བ་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བའི་ཟབ་དོན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-38a

ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་འཛབ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

f. 1a-1b

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ༎ (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-22b

ཚོགས་བསྒོམ་རིན་པོ་ཆེ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ཉན་ཆེན་པ། ན་བཟའ་བྲག་ཕུག་པ། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ། འཇམ་སྐྱའོ་ནམ་མཁའ་དཔལ། མཉམ་མེད་གྲགས་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཨ་ནནྟ་མ་ཏི། རྡོ་རྗེ་འཆང་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། (དཔེ་གཟུགས།)

གཉགས་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན།, རི་ཁྲོད་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ།, ...

ff. 1a-41b

མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་པའི་བཅའ་ཡིག་བསླབ་པ་ཀུན་ལ་བཏུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3b

གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལག་ལེན་གཞན་ཕན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-33b

གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 166a-180a

གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-22a

གཞུང་ཤིང་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་དམིགས་ཐུན་བཅོར་ལུགས་ཀྱི་དྲིས་ལན། (དཔེ་གཟུགས།)

མུས་སྲད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-3b

ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བཟླས་ཐབས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-4a

ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-56a

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པར་ལེན་པའི་ཕྱག་ལེན་ངག་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གོ་བདེ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་།

ff. 1a-42b

ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་ཆོག (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ལམ་འབྲས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྣང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-47b

ལམ་འབྲས་ཀྱི་ལམ་དུས་བསྒོམ་དོན་མདོར་བསྡུས་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-2b

ལམ་འབྲས་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག (དཔེ་གཟུགས།)

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 9b-10b

ལམ་འབྲས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བསྐོངས་གོང་དཀར་ལུགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-3a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།་། (དཔེ་གཟུགས།)

རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་དབང་རྒྱལ།

ff. 1a-7a

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བསྡུས་དོན་སྐལ་བཟང་དགའ་བ་བསྐྱེད་བྱེད། (དཔེ་གཟུགས།)

གྱི་ཆུ་བ་བྱམས་པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ།

ff. 1a-3b

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་པའི་དོན་གསལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-57a

ལམ་འབྲས་ཟིན་བྲིས་བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

བར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 318a-370a

ལས་བཞི་ཐུན་མོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 92a-98b

ལུ་ཕུའི་ལམ་འབྲས་དཔེ་རྙིང་། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

several volumes

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཁྲིད། (དཔེ་གཟུགས།)

ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ལ་སོགས།

ff. 1a-10b

ལོ་ཕུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་སོ་ཐར་རྒྱུད་འདེབས། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-1b

ལོ་ཕུ་བའི་བསྒོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་གདམས་པ་སོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-6a

ཤིན་དུ་སྤྲོས་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 203a-251a

གཤེད་དམར་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ff. 255a-272a

ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། [ལུ་ཕུ་བྲིས་མ།] (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

10 vols.

སོ་ཐར་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་བསྟོད་པ་སོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-2b

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-11b

[གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།] (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 5a-68a

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-49b

ཧེ་རུ་ཀ་པལ་མ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས།

ff. 1a-3b

པར་སྐྲུན།