ཆོ་ག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: G77
TBRC ID: T977

གསུང་རབ།

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་རྟེན་ནས་བཤིན་པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཀྱེ་རྡོར་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་སྟ་གོན་ཟིན་བྲིས་དང་ཉིན་རེ་མའི་ཆོག་སྒྲིགས་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ཉི་མ་གླིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་ཤིས།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 56-63

ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་གཤེད་སྐོར་ཟབ་མོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 292-293

མཁའ་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

གགས་སེལ་གྱི་ལམ་གྱི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 307-308

གུ་རུ་ཡོ་ག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

དྷྭ་ཛ་བྷ་དྲ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 29, pp. 517-520

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་རྒྱུན་མཁོའི་དཔེ་ཚོགས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།, གུ་རུ་བླ་མ། (ed.)

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 1999; 63 pp.

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན། (དེབ་གཟུགས།)

ཁ་རག་དབུ་མཛད་འཇམ་དཔལ་མཆོག་ལྡན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 24, pp. 486-487

དགེ་བསྙེན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་བསྟན་པ་གསོ་བའི་ཆོ་ག་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-25a

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན། (དཔེ་གཟུགས།)

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5a

སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཀླགས་པས་དོན་གྲུབ། (དཔེ་གཟུགས།)

ལོ་ཕུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-5b

སྒྲོལ་ཆོག (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 10|tha, pp. 226-244

སྒྲོལ་མ་མཎྜལ་བཞིའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-27a

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་བཅུད། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-27b

ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་བཤགས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 341-345

ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིའི་གསེར་སྐྱེམས་འདོན་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་མ། (གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།)

མི་གསལ།

འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་ལྷན་ཐབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-27a

བསྙེན་པ་བྱེད་པའི་གནད་རྣམས་ཀྱི་དོན་གསལ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

རབ་འབྱམས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།

ff. 1a-3a

བསྟན་སྐྱོང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-12b

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོའི་མཛད་པའོ། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-9a

དམ་ཅན་པུ་ཏྲའི་མཆོད་གཏོར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་པས་མཛད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

?

[དུས་འཁོར་གྱི་]ས་ཆོག་གི་ཟུར་འདེབས་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་པ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

དུས་འཁོར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 370-395

བདག་བྱིན་གྱིས་བརློབ་པའི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ཐོག་སྲུང་གི་ལས་མཐའ། (དེབ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; p. 309

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་དུག་གསོ་བའི་མན་ངག (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 295-299

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་དྲེག་བཅོས་པའི་ལས་མཐའ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 304-306

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་མཐའ་གཟའ་མདོས། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 293-295

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་སྦྱོར་བརྒྱད་པ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 301-304

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་སྦྱོར་ལས་གདོན་ལས་རྣམ་གྲོལ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 284-289

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་ཚོགས་ལས་ངན་སོང་སྒོ་འགེགས་པ་ཁྱི་སྨྱོན་བཅོས་ཐབས། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 279-284

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་ཚོགས་ལས་མཛེ་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 306-309

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་བྱ་མདོས། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 276-279

རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་ལས་ཚོགས་ལས་བྱ་བཅོས་ཐབས། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 270-276

རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་བུམ་པ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོ་ག (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞེ་དགུ་མའི། ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་རབ་མཆོག་བཞུགས། གོང་དཀར་ལུགས་ལག་ལེན་མ་ཡིན། (དཔེ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ff. 1a-9a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་ཕྱག་ལེན། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-6a

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་ཕྱག་ལེན་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 27, pp. 500-512

རྡོར་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་གི་སྡོམ། (དཔེ་གཟུགས།)

རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་དྲི་མེད་སྡེ།

ff. 1a-4b

རྡོར་དབྱིངས་དལ་ཆེན་བསྙེན་ཆོག་བདག་འཇུག (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 10|tha, pp. 178-225

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་པའི་གནད་དྲིལ་བའོ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, pp. 184-186

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཆོད་པའི་ཤོམ་ཡིག (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 355-356

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཐོང་བ་དོན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 165-176

གནོད་སྦྱིན་ཕོ་འཁོར་མོ་འཁོར་གྱི་མཉེས་པའི་ཆོ་ག་བསམ་འཕེལ་ཞེས་པ་བཞུགས། (དེབ་གཟུགས།)

ལུ་ཕུ་བ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྨོན་ལམ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 18, pp. 110-124

དཔལ་རྒྱལ་བ་མི་འབྲུབ་(=འཁྲུགས) པའི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། (དེབ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 30, pp. 83-90

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་ཆོག་སྒྲིགས་ཀྱིས་རྗེད་ཐོ་ཟིན་བྲིས། (དཔེ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-28a

དཔལ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

ཨ་ནནྟ་མ་ཏི།

ff. 7a-12a

ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་ཆོ་ག་རྟོགས་སླ་བ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 215-269

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 275-307

བྱང་ཆུབ་སེམས་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 316-320

བླ་མ་གོང་མའི་བསྙེན་ཡིག་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-5b

བླ་མ་དམ་པས་མཛད་པའི་རབ་གནས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 21|zha, pp. 293-306

བླ་མའི་ལས་བྱང་ལེའུ་བརྒྱད་པ། (དཔེ་གཟུགས།)

མི་གསལ།

ff. 1a-10a

རྩ་བའི་ལྟུང་བ་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བའི་ཟབ་དོན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

ff. 1a-38a

ཚོགས་མཆོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན། (དཔེ་གཟུགས།)

འཇམ་དཔལ་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ff. 1a-b

ཞལ་བཞིའི་ཕྲིན་བཅོལ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 23|'a, pp. 338-340

གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བྱེད་པ་བདུད་རྩི་ཉིང་ཁུ་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བ། (དཔེ་གཟུགས།)

མཁན་ཆེན་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེ

khreng tu'u/: si khron mi rigs dpe skrun khang /, 2009; vol. 78, pp. 309-373 (ff. 1a-33a)

གཟའ་བཅོས་ལེ་ལག་དང་ཤོག་དྲིལ་ཁྱུང་རྒྱ་མ། (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 289-292

[བཟའ་བ་རླུང་གི་སྦྱོར་བ།] (དེབ་གཟུགས།)

སྔགས་འཆང་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 01, p. 73

འོད་གསལ་འཆར་བའི་བྱིན་བརླབ་བདེ་གསལ་སྙིང་པོ། (ཁུངས་ཙམ།)

ཐེག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཁྲའི་ལས་ཚོགས་དྲུག་པ་མཁོ་བ་མདོར་བསྡུས། (དེབ་གཟུགས།)

འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; pp. 300-301

སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 308-315

སེམས་བསྐྱེད་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 240-274

སྲུང་འཁོར་བདུད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ། (དེབ་གཟུགས།)

བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 529-552

པར་སྐྲུན།